عملیات حرارتی

اعضای شرکت

عبدالله نادری
نائب رییس هیئت مدیره
...
اسماعیل نادری
رئیس هیئت مدیره
...
محمد رضا محمودیه
مدیر عامل
...